TRANSLATION SERVICES IN ANY LANGUAGE:

1. Пишани преводи (право, економија, медицина, Европска Унија, телекомуникации, енергетика, архитектура, машинство и итн.).
2. Толкување, консекутивно (на состаноци, работилници, промоции и итн.) и симултано преведување (на конференции, семинари, конгреси и итн.).
3. Судски преводи (разни видови на правни документи, деловни договори, судски покани, статути, законски акти, службени исправи, изјави, изводи од матични книги, изводи за родени, свидетелства дипломи, уверенија и итн.).
4. Преводи на интернет страници
5. Превод на летоци, декларации, стикери и сл.
6. Редакција и ревизија на текстови.
7. Завршни прегледи и лектури на текстови.

1. Written translation (law, economy, медицина, European Union, telecommunication, energetics, arcutecture, mechanical engineering etc).
2. Consecutive interpreting (in meetings, workshops, promotions etc.) and simultaneous interpreting (on conferences, seminars, congreses etc).
3. Court translation (different types of law documents, business agreements, lawsuits, statuts, legislations, official documents, statements, excerpts from registers, birth and other certificates, diplomas etc.)
4. Translation of web pages
5. Translation of leaflets, declarations, stickers etc.
6. Editing and review of text.

7. Final review and proofreading.